Skip to main content

Full text of "Áine agus Caoimhghin : dráma éin-ghníomha"

See other formats


ìvAVAi ■ : ' ::::;:■ : 
O'NtiUboiimi.o^iUHwuLLEGt iineArooiiiiflii i •onAtn^ 6in-$niorh-A, romAS rriAC T)orhriAiU, a.c.v., 

•oo ssuiorj. 
/ 


ctòtxxnnA ueo: 

X\|t T1--A ÒUfì AXTlAÒ 

•oo 

^otintiAt) n& 5Aet)it5e 

1 mt)-Aile &t& CtiAù. 
1910. \~s 7Mr 
*4 11)0 U10t)U\CA*0. 
_4> — 

"O^oio-re, ^ èuirmigùeoiiti -oftre, a tu^ T)e^$-fompt>A 
^sur x>eA-s~teA^T'S "òotn, cio'òtACAim ^ri -otwn^ se^ttfi reo 
i -oce^rmcd te mo ffojt-rhe^r r^oi teiù ^5«r mo £tt<vò. 

com^ds. 17555 IV. TZA -^At ce^pc -A|\ cojMmc. CAitpeap ce^T) tèipigte 
•o't^g^it ò 

totnAS rriAC T)orhtiAiU, 

Atc -Ati £1^1-6, 

t)ot ÙòtA, 

Co. tfltngeò- ti6Attm^t>. t)'rA*o.A 1t1 m'mcinn *oo'n -ottimA seAttr» reo rut -Ajt cuitie^r 
^tt p^ipè^tt è. tTUtt.A mbèA*ò r\Àp èi^i$ tiom Riders to the 
Sea *oo t^bxMttc *oo Coirce ^n Oitte-AccAir m<Ajt ge-AttAr, 
r3è.A*ò ^dine ^gur C^oimsm 5An CAi*otte4rh ,aoa -At 1 <a èèite 

r^oi LAtAijt. 

1 mf n^ t)e,AtCAine *ourjAittc mè te Coirce ^n Oitt&Acc.Air 
50 *oaurjtt>Ainn axì c-^irctnu$A*ò a rmne-Ar &V> "òr^mA bròn^Aò 
lonsAncAò Synge *òòirj. t1u.Aitt *o'iAttrùAr ce-A'o -Ar* r\& 
roittri£teoiriti> r-ACÙAr *oom 50 *oc6i-sreA*ò rè ottm — as T)\a 
c-a 'fior cè 'fAi*o — sac ce>drc x>À y^X) as tMinc *òo *o'f-A$iit- 
t)f Coirce aw OijteACCAir 1 *ocuitteArh mbui*òe m'focAit. 
t)f mire 1 -oce-dnnc^ -òÀtfwX). tlfor r-dct-dr "oom ^cc ^on 
ò-aoi -ArhAin te 50 rjrè<A*or.Ainn mo $e-dtt *oo còirhtfonA*ò .1. 
*ottdm.A *oo rSFioròA-ò av -An nu,A. t-A *ò<a waìX) An p^rr^c, 
Uomir tTUc T)onnc.A*ò.A, P-d-ò^ic tTUc Cuitm, -A^ur mè 
rèm A% cAiùe<dm tòm 1 S^oit &Ann.A *o'innri5e,Ar "òoirj mo 
rsèAt r^oi Coirce -An Oitte^ccAir ^sttr cè>Att*o a rjf rum *oo 
*òèAn.Am. " tnmr 5ex\tUi-6tmnc,Ar *oo *òit<Am.A *òtiwn," ^rf' 
i-A*o-r^n. T)'mnrige^r. £)f rè te rjeiù t>e^s^ nior r«i , oe 
n-A m^ ca re, -acc bu*ò è com^irte mo cttitiir ò-Ajt-AT) *òom 
<a SiorruSAT) m^r* ti rè -Anoir- t r\-A *òi^i*ò rin ùortnge^r 
^r <a r5riot)A*ò. T)'èirci5e<A*o>Att teir -A^ir ^t 1 ^ rjeiù 
cttfocntnèce .ASAm. Cu5.A-0.Att moLA*ò mòtt *oò nAiò yà&Ar 
as r«it teir. X)a-ò m-Aiù tiom mo rjui*òe.A<Mr a g-AMit teo 
A\y ron ^n rhotCA, mAittAC 50 t>rtnt 'rior -AS-Am 50 be^cc 5«t* 
rhi-£;ui5re.AnAC .An rhAire *òom a *òè-Anx\m. 

" Utuge rm? " VI. 

teip -Ati -At^'O-nie^r &tA 454111 a\\ sac -otnne -oe'n ctnuti 
m-df goAlt òf x\ t>r^nnne asu? cAot-*oftte.Acc a ^cneAfc^òc^, 
111 C15 liotìì x\ cc-apat) su\\ \^]\\oX)ax)a\\ riu rocAit -AtfiAin 1 
•ocaoid aìì goAntt-"ottAm.A reo tA\y atì mèfo a òtieioe-AOAti 50 
iMinsedti r<Aoi. 

<S\\ a\ì Laiiìi eile "oei^im suttAt) nvo-rAn tr cinncrioaAitt 
te cè a\\ bit e^t^'ò-A -aca aww *oo X)èAWA\r\ ctunnn. tèige-AT)x\ii 
nò -o'èirciSe^-o^ti te £.ac ^tXAi^c *òa t>rtnt x\nn ò ùur 50 
t)eitteA*ò. &\\ aw x)À Àx)X)A\\ xy\6\\a rm t>eirnm 50 r^t^fms 
«^5«r 50 rioS-toitce-An^c -oo'n ctiiutt mòtt-t>tn"òe-Ac<Ar ò mo 
cttoròe. 

Uiim t>uit>e,AC *oo'n tAoroe^c r^\ot sup ctnr rè ^n c--Atnm 
AÌ|t. ?ua\\\ reiroAn è s^n tXAirtex\"ò 5An x\inm. 

uomAS rriAC -oorhriAiU. 1 

àme &sx\s CAOirhSin. 

An ^oireAnn : 
Sot^ò^: ^n rh^t-Attt. 
CAOirhgm ComneAitLAin : a iuac. 
>ò\ine. 

SèAimur t^irhfn : 1 ngtti-ò te >ò\me. 
CAitfn >o\imrit*e. 

^ic: Seom^A 1 "octg reitim&A^A i 5ConcAe ttluigeo. tHo-o 
cemcein -Ajt tAOib nA LAime *oeire, .A^ur ^n ctAb-Att or <a èionn 
Stè-dpc^ 50 -oeAr. t)ott*o -A^ur Leab-Aitt <Aijt i t^t 1 ^n creomtt.A. 
Sfnce^n c.Aob ti-Att ^V ^n mtxAttA. tetr ^n mb,AtLA c&A-on-A 
bfo*ò *òà *òo^r .i. ceAnn .Ajt fcAOib n^ LAirhe -oeire, ^stir 
ce^nn a\\ tAoib n^ LAirhe ctè. t)fo*ò picciuirf ùa^c timòe^tt 
-aji n^ UAtLAfb. t)fo*ò CAOirhgm 1 n--A furòe 45 ^n mbotvo 
45 tèigeA*ò te^b-Aitt. 

CAOirhgw (cèi*òe<A-ò rè CU15 -An -oor^r a^ tAOrt t)A LAirhe 

ctè). — t)puititt -A5 ccaòc, a Ame? 
-Ame. — t)èi*ò mè te-AC 5-An rhoitt. (Sui*òeA*ò CAoirhgtn 45 

-A11 mbotvo. Ui5eA*ò Aine <Am>Aò. Sittige-A-ò CAOirhgin te 

*out <AmAÒ.) 
Ame. — Swò rfor CAm.Att be.A5. 
CAOirhgm. — t)èi*òmro m^tt 45 ax\ cemrò òn^rh. 
-àme. — t)èrò cu tu-At 50 teòtt. 

CAOirhgw. — 1r cum^ tiom 50 tu-At nò 50 mAtt -òavc\ rèm, .acc 

cur<A . 

^me. — tlf bèi*ò mire ae *out *oo'n cemi*ò cn-Arii >Anocc. 
CAOimgm. — Acc zà 5tè>Arc-A -A5>ac ottc f,aoi x\-a comAitt. 
xSme. — Tìf niAtt a rftce^ bft&Att. C-Aimc mo mitAitt cù5-Am 

rut a\\ tAimcir CU15 >An -oottAr. T)ub<Airc f! tiom sah 

a beit Ay e-Arb-Ai-ò -Annreo Amocc. 

CAomigm. — tlf tui5im soroè'n r<At az& teir rm. 

xSme. — 1r tèijt -oorh-r-A è. T)ub-Aittc rt tiom 50 mbè-A'ò Sfte 
tlic Ao*ò<A5>Ain -A5 ccacc irce^ò te<AC CU15 c-Ae, 45 
rttte.A*ò *òA0ib. tlfott rhòtt, >af n*oòig, 5-aò ttux) a beit 
1 sceAtu; ir 1 scòitt ttoimpi. CAiitre-AT)-r>A ^ti^rtì^ttic <&# 
a fon rm. CAOimgm. — Sm è An 6èA*o focAt a 6uAtdr 1 "OCAOib ife *oo 
te&òz irce^ò Annreo tiom-r,A. 

-<5ine. — tlf't Aon rhAit "òmc a beit 45 i^p^i*ò è a 6eitc. TH 
1 ns^nfior "ouic-re a ttmneA-ò ^n rocftu$A-ò reo. 

CAOimJm. — Cè'n tei^inc ottm -A^ur as lAttfiAi'ò & 6eitcf ^r 
ceitear ^on \mx> ^ttiAm Oftcf 

^Sme. — t1fo|t òeit. . . . tlfott 6eit, a Caoimgin, 50 T>cf 
Anoìr (5o bttfo$rhAtt.) X)À mbèròte<£ te t>e^n a\\ bit 
eite n^ò ire -oo ftòrA-ò nf X)èA-ò -òA tAOib -oubA a\i at\ 

rs^m^tt. 

CAOirhgin. — A6c X)èAi) CAob .Arh^in *oe -oopò-A, ^n mbeA-òt 

-dine. — X)èAi) cAob *òe -oortcA Pax> ir X)èAi> rotur in mo 
fuitib nò motugA-ò m mo 6ttoi*òe. 

CAOirh$m. — tlf niAitteAnn cjteAtt triAtt fin 1 brAt). 

^me. — 11 f CfteAtt azà Ann. tMomAtt ceAnArh-Ait Agur 
SVA"òmA\i X)A 6èite òn c^Àt a paX)a\tìa^ 1 n-Ày bp^rcfb 
ò^a beASA. tlfor ffte-dr 50 t)cf te s^ntit) 50 mbè\<vò 
-Aon cur irceAC ojtAinn 50 *oeo. 

CAOirhgin. — Oim 45 èirce.Acc teir ^n iomtt^"ò reo 1 -oc-AOb 
mo pòrc,A te rS-Afrarh ^nu^r- <<X6c nfojt rm.AOineAr Fèw 
1 sceAjtc A\y At\ sceirc 50 ròitt. 

-dine. — tlf rmAomeòc,Aitt 1 gce>dttc a^ avi sceirc fin 50 1a 
^n cStèibe. t)fonn -oorhAn beA& "òò fèm 45 ^n -ouine 
a mbfonn ^n sM*o as cutt -otvAOi-òeA^CA Aitt. tHonn 
F^t rs&tAn tApz tirh6eAtt -Aitt -A^ur cè bit CAOb a 
lompuige^r r& nf feiceAnn r& <a6c ,An 5tU"ò "ò^ ffojt- 
YìneAllAX). 

CAOirh£m. — 0, ir rotturA6 50 jiAib cura ^5 tèige<<vò TXÀncd 
St^-ÒA Ctnse ConnA6c! 'Sè -An raicèfor azà orm-r-A 
5U|t ^e^tip 50 r^o^mui*o '50 *oo òAomeAX) mÀ tAbtt^itt 
6om binn bos ce^nnr^ m-Ar fm Le ro^r ^l 1 bit eite. 

«<5me. — tlft rcAtt eite beo r^oi rpèAytAyX) tìa tièitte-Ann in-oiu 
a t-Abtt66Ainn mA|t ?m teir. 

C^oirhgin. — Ar m'foc^At pp "òuic, -a >dine, n,Att f&<yo m ^ 
tui$eA-ò teir -Atti-Am 50 tt^o-Arn-AF te rS^r^ttiAiinc 6 6èite. 

-dme. — 1 n-A -òiai-ò r^ if U1 ^c za re rocttuigte ^sac g^n ritì 
ir m^Y è -oo toit è a ^cVo tiom mAtt £eAtt ^t|t. 

CAOimgm. — 1r beA5 & "oubttA-ò tiom fèm m^tt $eAitt Ai|t. 

-Aine. — Cè tAttltAinj; Anu-Ar èì Cdotmgin. — ITÌo mitAitt a òui|t 1 n-umAit -oom a\i "octir è. 
SfUm sujt -Aft -oo fon-r-A tAn ^on turo eite ac& ff 'gi 
t>è^n-drh. 

4ine. — A|t mo f on-r^ 50 -oeimin ! lr beAS -oo 6tea6c mè 
u.Aiti dttiam ,a6c -dn cruit fe^tt^c mrhe, ^gur an foc-At 
cruAiti mf-nÌT)ùit<A£. 1r dirce,A6 mf-n-A-ou^ò an m^tAin 
•oorh-r^ f. (Siut>Uvò r* Eo t)cf picauitt fir* ^ca or cionn 
ax\ 6LAfrdi|t.) 1r U4ùr3ir<A£ ^n ru-o p6r<vò r^n ce-Aò reo 
rè rhf 1 n-oMit) rjiir m\At.Att t>oi6c. (Cò5-a*ò ri -Ati 
picciuijt ^nu^r ^sur •oe^c^'ò ff -Ai|t.) Anoir ir re^r-Aò 
mè gurv ò^itt mè mo òtwin re^rcA -Agur mo 6&va ctèit) 
atì IS a n-oe^òai-ò -oo 6orhnttA CAOt ?at>a ^m^ò ^n -oottdr. 
(Geitte-d'ò C^oirhgin speim A\y a suaLAinn.) 

CAOirh&in. — Sca*o, 1 n-^inm T)è, ?zav> *oen 6-Ainc rm. 

&me. — U15 Uom a r^-ò 5U|t f e,Att & t)f ionn,AC-rA ! (U6j;,a'ò 
CAOirfigm ax\ picciuirt ^r a tAirh A^uy ^&s&'ò rè -Att <Ati 
mrjott-o è.) 1r miti-o -ouic-re *òut corh ?ax>a ^eir AVi Z è 
at:à && ruit teac a% ^n ceinit>. 

CAoirh$m. — t)>ArSA"ò A\y ^n cemi-ò ! (Suròe«<vò &me &y ax\ 
rfncein. SiutttAfj CAOirhgin cjtArriA >An uritiitt f>aoi "66. ) 
ttt-AttAt cur-A nf *òè-Anr^inn cte^rhn-Ar teir ^n gCAitfn rm 
■òi t>rui$inn dhjte 5-An r»omnc m>Att VVY& tèici. X)ut)^irc 
mo m^tAitt tiom n>A6 a^ ron aox\ pux> a $6? ff m'>At.Aiit 
4cc 50 ftAit) re compòttCAraAit, -A^ur ròf 50 mrj4*ò rhAit 
tèiti cur-A a t>eit rocttuigte 1 n-,Aic eicfnc <Ar reo re.ArcA. 

£tne. — Se>At> ! 1r cum>A tèiùi -acc mire a t)eit &y r^o. tlf't 
be^t^c ir rur^ te mo ^u^Aise^-ò n-A -An ctt>AiT)ceA6-An ym 
•oe rhn-Aoi a tAt)&\yz irce^c 1 n--At t me-Ar5. Hf m^t-Aitt 
•oorh-rA mo m^t-Aift ^6c x\Axr\A\"o 5-An ^nnr-Acc s^ri cru-Ag 
o|t.m ! 

CAOirhgm. — 5o m^iti-ò T)i,a -òuic ^n mèix) r 1 ^ «a |ti*ò 1 
n--Ag^rò -oo m&tAy. t)f r^ott-cmnce "òe reo, nAÒ 
n-oè^nr^-r-A roc^ug^-ò 50 -oeo >acc rocttu&^-ò Ay mA\te 
te^c-r-A. tlfort 6Uon^r teif ^n bpor^ roo 6 ttir 
Zà mo 6ttoi*òe 1 n--A 6omne. Za t^ut) eicfnc as mnntic 
Dom, — 45 xi&ò Uom 50 r^ottrwi^e n^r 1 èe^r^ -otìmn 
rs^r^tri-Ainc 6 cèite. Acc reicte^r "oom n-A6 vèiTMjt tmn, 
^5ur ^utt mf-n>A*our^ -An yux> -otìinn — -Agur "ouic-re 50 
tì^itute — r^ti-ArtiAinc m-Att reo so *oeo. 1r 'ootìa 50 te6|t 
a\\ fe-Att è, -a6c ci.rè re^6c n-u,Aitte nfor me^r-A a\i mn>AOi 
^Ati ce-At t\& -of-oe-An tèiti ?èm 41C1 1 n-oettte-A-ò a r-AO&Att. &me. — U<a iMu^bpe^r ^S ^n mn-Aoi pn. C^ rf cttiixìceAè 
5iojt]u\ò i v\-a te-AnncA rm. 1r rte-AifiAin binn-btuAittt>A6 
a X)è<\r rf teAC-rx\ 50 mbfx') r* 50 ceAnn -A^ur 50 t>àx\a 
Tvmi ce^ò reo, Annrm cuiftrix) rf 1 n-4 ttnge oftAinn 
iuv\nicAiifoe^r -a cjtonje ,Airci£ — ^n cttoix)e rtn .aca corfi 
ctuuMi) le ninneom £Ab,Ann s^n rtAXcAr S<<m c.Attt-Ann>Ar. 
'Sè x)eitteAX) nA tioibfte reo 50 mbèix) ottm-r^ <&r\ Aiz 
reo Agur cur^ <a f <A5Ait — cur^ <a 5^*0^1^ te st 1 ^ «-Ar^t 

m'-dii4\niA — ^5ur bòt^r r<A"0^ r^XM ^r rS^r^trixMnce x>o 
ttti-Att 50 tiAnjtòiceA^ T)Ub-ò^oi*òe^6 x>eoruv6. 

C^onngin. — tttA bf re^r* 1 x>ceAnncA -oors^oitce -Atti-Atn, ir 
mire An x)ume rm. 

-àine. — ZA x>o 6ttoiX)e x)4 r<AX) teAC r^ti-Aifi-Amc m&y CAir, A^ur 

x)0 coit 45 obxMr 1 r\-A comne pn. 
CAOirhgin. — O mo toit -asut mo 6roix>e T)o mo r^tte^^itc 

ò v\-a 6èite. 

-dme (aseAX) rf 6U15 CAoimgin ae^V cuifteAX) ff -a tim ^tt 
a gu^txMnn 50 ce^nnr-A. t)fox) bjtòn Ay a sut <A£ur 
Labt^x) rt Ho rc,AX)<A6). — T)eAttbttAt<Mtt X)ftir muirmeA6 
x)om x\b' e-AX) tur<A 546 cr*«At ^gur 5-ac Ia -Art^rh. . . . 
tlf i^t 1 t i r^"o ojtc cuirhmug^x) ottm-r,A re^rcA. (Suix>e<v6 
rf rfor av -an rfnce-An.) 1r m.Ait -Ab' feAr^c me na6 
breAX>rA beit roigx)e-A6 Uom 1 scorhnuixìe. . . . tlf 
ttAC-Ax> 1 n--Ag^MX) x>o totA nfor mò. . . . Oim \iè\-ò 
te nnnteAcc >au t^ a bpòrr^t 1 tù. ttf't -AS^m te |t^"ò -acc 

. . . Ho scuijtrò D1-A be>Ann-A6c~ (Cise-At) tt^6c 

rhòri c^Aomce uittti. t)reAtnuigeAx> GAOirhgin tnpti. 
SiubtAX) r6 cr-Arti^ -An creomttAi u,Aiti.) 

Cx\oirhgm. — & dge-Atm^ T)è, n-A6 mè -An X)fot ctntAige ! 
dompuige^x) rè uirti ^sttr -Abttuige^x) 6r -Att"o) ^r «6c 
X)è cuitt x)foc 6 rm. to'fe-Artt tiorh ot^ brui£ce a\\ ino 
ctt^Mcionn r\& x>eotiA mni. (Uèix)eAt) re -Anonn r^oi n->A 
cu.Aittim -A^ur t^btt-A"ò r6 tètti 50 b^tX)e^rhAit r^trh.) 
TTIiV tmre -ac^ cionc-A6 teir ^n ctuobtòix) reo, se-AtUMm 
X)uic 50 nx)èAnr^x> cùiciu^-ò te^c ^tt ^ fon. (Uise-At) 
^n rhAt-Air 6U15 <An x)ott-Ar &V> tAOit) x\a t^irhe x)eire.) 

Sott6-A — Cèm rh^ircfne^6c f reo xMct-re, nò cè'n c^tt &z& 
>aici a Uvo-Att & 6ur irce^AC 1 n-^r 5cuix) otbtte? 

C-AOirh$m. — t)fot) CMtt ^5-ac, -a rhit^Mtt. 'Sè -ah x>on^r è 
m^jtA bruit ceAiX) >aici rocAt >a t-Ab-Airc -A^ur f -A5 ceAp^-ò 
50 brtntmix) ^s t)è-An>Arh rocttuigte & tuMmtèire r^tn. Sottòa. — tti't -Aon ce^ttc -aici ^on |tux> a ce-Ap^-ò ! 5o -oenrhin 
•oe-attbta! (5o hu£-o4tt£dtMC.) /Oè\Anr-Arò rmre 4on 
òe-Ap^-ò aza te •oè-An-Arh 1 n-^ C40ib-re, mr ax\ ce^c reo, 
^5ur ir rior-oe^s ^inteoruvcc x\a ce^nnTMn^cc a 

tXAcvAv ™è u^iti. (te >dme.) 6i|ti$ ru^r ^r rm, ^ 

rh-Aircfn, ^sur cuiri caoi or<c rèm ye&t&r a oeic ^5 
pe^caitte-dcc m&ti rw- (le Caoiriigin.) A C^oirhgm, nii 
bf 45 ò-Aitte^m^inc *oo cuit) axy\a tèiti r*\x\. ^ rè 1 
or-4-o t^it -am ^s-ac beit as ax\ cemi*ò. 1r mòjt ax\ nAijte 
•òuinn Sfte tlic Ao-ùASAin a beit tfor ^nnpn 5<m -oume 
te Lab^ittc tèiti. 

[èittiJe-A-ò >dine ^gur asexvò ri CU15 C^oirhgm.] 

&\x\e. — Uèifj ÒU15 ^n cemi*ò òn^rh, & C-Aoirhgm, j^n a 
tuitte^t) moitte, -Agur "oè^n corh^ittte -oo rh-acdtt. £401 
òoimirce T)è tu. (Pòsat) ri è. Scatm-ò C40irh$m Àj; 

YY\AtZX\AYY\.) 

Sottc^. — Cè^tt"o zÀ ottc, & Caoiriigm, x\&ò oruititt 45 -oè^nArh 
•oeirre ^tUAò? (>&r-oui£e<<rò C40im£m a ceAX\r\. 
t)tte^tnui$e^-ò rè ax\ & rhitAitt ^gur ^nnrm a\\ ^ne. 
Imtige^-ò rè axy\ac 50 matt. 1)Tot) >dme as btte^tnug^-ò 
-Aitt as "out aywac T)ò ^sur a\ì At\ -ooru\r 1 x\-o\a\-ò imtè\A6c4 
•òò.) 

SottòA. — Sftre^T) -oume ^ujt -oe^tb m^riraaitt aza lonn^c. 
xSme. — ò\tt rhirce te,AC mnpnc -oom cè^tro za ua\z tiom? 
Sottc^. — Uèifj asuv cuitt caoi orc rcm. t)èiT) coriiuttr-A 45 

ceacc irce-dò ^nnreo ^m av bit, a^uv t\S bf 1 -oo 

rme^r^c-An m^r Hti roirhe. 
-dme. — 1r cum^ tiom -Asur ir cuiim TKAOib stearcd nò a 

rh^t>Aittc "òom ò'n oiT>ce rco ^m^c. (t)UA\leAi> at\ 

Cditin >dimrirc ax\ -oott^r-) 

SottòA. — Cè-Att'o nti? 

tlu^t^. — T,À Sè>dmur O l^irhfn ^nnreo, ir b^-ò rh^it teir ttì 
feice^t. 

Sottc^ (ae X)aea\xìt: axì Ame aeuv ^S cos^rn^Sit). — T)eirii% 

•oeiritt, cèi-ò irce^c ^nnpn 50 tu^t! (1mtiSe-AT) Ame 

irceac 1 n-^ rcomtt-A.) 
Sorò^. — Ab^ijt teir te^cc irce^c. (Uisca-ò Sè^mur i^ce^ò.) 

T^itce rorh-AC, a Sè^mur ilf t^irhfn ! (CxiAtAT) ri Urh 

teirO 6 

SèAmtJf*. — 5o iru\irofj cu, a be^n 66ir ! (Sui-òe^-ò rè rior) 
Sottò^.— Cè'n rsè^l ir fe^rr *& oruit 454C, -a Sèamuir? 
S& AtB U f. — An rseat ac<* e^votuMnn fèm, a\i n-oòig. 'Sè avì 

rseat ir re^rr *o^r cu^t^r r^r- 

Sorò^. — ZA wa -o^oine 654 reo -An-cugt-A -M 6èite. ttf mò 
t\a 50 m^it -a tAitnige^r ^tiuig^vò A\y bit teo. 

Sè^mur- — t)for -as c-dinc te Gdoirfigin ^sur è 45 -out -oo'n 
ceim-ò cnarh. ilfott teig re -Aift 50 \xa\X) a fior ^i^e cè 
y&X)&r as ce^òc ! 

Sottc^. — tìfoit mnir mè -òò 50 r.Aib ^on coinne &s&m te^c 

A\\ CO|t A\\ D1Ù. 

Sè>Amur. — A6c nf ti£ tinn ^on rocttuS^-ò A -òèAnAi) 1 n^Ain- 

fior T)ò-r>An. 
Soit6,d. — tlf \iaca\'ò reire^n 1 n-<Ag^iT) mo mèm. O fior 

ASAtn at\ mèiT) rm. 

Sè^mur. — Cè'n me^r ^aca 45 ^me ^r <an scte^rhn^r reo? 

Sottc^. — 1r be^s t3|teice,Amn^r a bfor <A5 Txaoinib 054 ^aoi 
-a teici-oe reo -o'òoait). flfott -òubttAr Cxma tèiti 1 n-^ 
t-Aoib 50 mbrò A\y scuit) rèm -oè-ancA ^s^mne. 

Sè-Amur. — X)'peAV\y tiom -oa mbè^T) <a fior ^ici ^noir 6. 

Sojtc^. — tlu^itt a bf mire ,a con\Aoir ir be^s a timnri£e,AT> 
•òom; nfott -oubruvò rm ir " m^'r è *oo coit è " tiom. 
t)'èi5in *oom corh-Aittte i\a re-Anòitif a ■iyèAWA'ò S-an mfte 
bui-òe^c-Ar "oom. t1^6 jtAib tifor mò cèitte ^sur 
btteite^rhn^ir >AC<A-r^n n^ bf 45-Am-r.A? 

Sè^mur- — tlf "òorh-r^ ce,A6c te^c r\À -out 1 x>o 6oinne f-dti 
mèiT) rm ^acc b're^w tiom *oa mbè-A-ò fior ^5 "o'ingin 
ySt mo 6u,Aittce rut a n-oeAn-AiriAOir 4 tuitte^-ò. 

Sottc-A. — Tif ■òè-Anr^i'ò re >Aon i-oittge-Att-A'ò -Ann no ^r *oi- 
(Cittige-A-ò ri- Iporsttnge-A-ò n' "oott^r >Ame -AH«r 
-AbttuigeA-ò ri tèiti te-A6c -Am,A6. Ui^e-A-ò xSme 1 t^t-Air.) 

Aine. — fiitce ròrh-Ac, a ttlic tlf t-Airhfn. (U-Abttxvò rf a Utii 

■òò.) 
Sè-Amur. — 5o r^b rr\A\t -A5-AC, a xSme. (Sui'òrofr.) X)ei|t 

•00 rhit^itt Uom n>A6 r^ib ftor -as-ac 50 r^b^r te cu-dirc 

-a t^bxMttc -Annreo ^no6c, as^T rreirm n-A6 brtnt fior 

45AC cè'n c-ugT)>Att -ac-a vùm. «6\me. — Ui b-drtdrhdit rhdit 45-dm ^i^; bfonn èirce-dòc 45 tia 
b-dttdfb ctoò fèin dm aimrir reo. 

S&dmur- — A-orhuigim 50 -ocdgdnn tiitt-beòòdr ^r* <d Um ttu-o-df 
-drfrc, cttdt m^r* reo, acc bèit> r^itt -d^dinn Cdint r-dot 
rm Cd rmt .dS-dm. t)ruitijt v&yc& teir <dn scte-dtfindr, 
a >5me? 

Sottc.d. — tlf feicim-re cè'n ^At ndò mbè>d-ò. 

vdine. — ft'fèi-oitt sur^db è ir re^w ^ beit xMfitAi'ò. 'Sè coit 
mo t>e>dttbtt.dtdtt è, ^gur coit mo TMtdtt, ^5«r tf 
cor^rh>Ait surudb è t>o toit-re è òorh nridit. tli't ne-dttc 
a .dtttuigte -dSdm-r-d, ir "o-a mbè-dt) fèw, nior* òedr*c T>om 
-a *òè^n^rh. 

Sorò-A. — o nfor mò ceitte r^ brr^sr^ rm n^ . o 

At) vve&SM rm r^r^m^it 50 m^it. 
Sèdtnur. — tlf't rè r^r^itixMt ■oorh-r-d. (te >dme.) Ab^ir 6 
*oo ctioibe 4m.dc 50 bfuititt 1 bf^bdjt ^n cte.drhn.dir nò 
1 n-4 coinne. 

JSottc^. — tlf fftim 50 -OC15 te òigbe^n a\\ bit Ldbdittc nfor 

roitteitti^e nd m^r a tdb.ditt rire. 

Sè>dmur. — tr eot -oorh ndò rurur "oo 6i£be.dn a cui*o 
rm^omce a noccdt) 1 tdtdift rifS 50 n^ittice nudift ir ceirc 
f & cuitte^r bUAic nò rSFior ^r -Ati 5CU1T) eite x>À r-do£.dt. 
(te xXme.) A Ame, C15 tedc a y&-ò 50 roittèijt 50 
bruititt coitcedmn.dc, m<d Cd. 

Ame. — Cè -dn c.doi & brèdrofdinn ,doncu$.dt> 50 c01tce.dn.dc 
teir -an scte-drhn^r <& cuittfe-dr ^è rèm &y fdn -d^ re-dòtt-dn 

^r <an cr^og^dt reo ? 

Sorc^. — tXdb ce.dttc 50 mbè.dt> bttòt) ottc, ^ è.ditfn. tltire 1 
mo frdnndib t>uic ^utt re^rt 1 t>uic stdcdt) te rèit>ce.dc 
•00 te^r^. 

Sèdtnur (1 n-4 t^V^)- — ttf A\y r-dn n^ -dr* r^^tt^n -d be^r 
cu, a $r-d*ò Se^t, fdt-o ir be-dr ne-dttc m mo gè<d5^ib, 
nò .dn br^on -oe^ttS iti mo 6ttoi*òe. (Uèibe^-ò r^ Atiorìn 
r^ tu^ittim Ane. 6itti$e^-ò nre <d£ur imtige^-ò H 
rt^r «ai*ò.) 

Sottc.d.— Cè'n ^mteottdèc f reo 45^? (6ittige>d"ò rf.) 
Soi-oè'n c^tt -dcà teir -dti ^td.mAirfòediòc reo? (Suix>e<A"ò 
Sè^mur r^or-) "C& cu t^tt èir a M"ò tmn 50 brtutitt 

r^rc^. 8 

S&Amur. — isldc -oo fudimnedr, a bedn òòi|t. (Sui*òedT) ati 
rfiAÙAift.) 

dme (50 nedrhedstdè). — Cè'n c-u£-odtttdr aza a&az-ta. 
lA&Aipc Hi4|t fin tiom? 

Sèdmur. — Ud co£d -dgur t*oSd nd bpttforh-u$T)dttt-dr <d5<dm. 
Sdn gcèdT) cir "òe tns^f 5M"ò -dgur redftc mo cttoibe 
•ouic, cuift mè ax\ mèix) fin 1 scèitt -oo -oo rhdtditt, oir* 
dax) iii.dit tiom x\n rut) re-dttdrhdit x\ -òèdndrh -dsur 
idttftdiT) ottc mo pòr^. Cdinic mè te tdbdijtc te<dc 
dnnreo -dnocc te coit "oo rhdtdtt. t)f fior -d5dC-r<d v*t 
mo ti£edòcd -oe rtèirt mdjt -o'd-omuigir. T) , x\x)mui$ir 
corii mdit 50 r*dbdir r^rcd tiom-r^ m^tt fe-Attòèite. CdT> 
cuige T)o tdttttdmc V\A\l1 

Ame. — Coirhtfondr 5dò \mt> CdT)bd6cdc -o&p ge^tt^r ^ttiArh. 
tlfort gedtt mè *òuic-re 50 mbèiT)mn vavtza tedc, nò te 
^on f edjt oeo, mdtt f edttcèite. 

Sèdmur. — tTUr^ri gedttdir, za mire bo-ùdtt no" ^r ™o cèittl 

Sottò-d. — Cug cu T)o gedtt, ^sur mdtid "ocug fèm, Cditrifj cil 
mo corhdittte-re a *òè.dndrh. 

Ame. — 1r miond-ouridc nedrhfe.dtt4rh,dit Ati bedpc ottm è as 
at\ mbeiftc ,d5dib ! 

Sèdtnur (45 èittije). — tlf cwpipeAX> 

Sorèd. — SuiT) rior> ^ Sè-dmuir tlf tdirhfn. ^5 rum-r<d è 
reo. (te Ame.) t)pnt rè *oe •ò^n^cc 10nn.dc 5^1 
gtdcd-ò te mo comdittte ! t)fuit r£ *oe cednn-oandcc 
ionn^c £dn -oèdndrh m.dtt droeittim te-dc! 

>&me. — t)d"ò -òon-A ^n riidire -òuic è ^n fe-dft rw t>o tdbdittc 
ÒU15 An cedc reo te mo cmne-Arh^inc a focttufrà'ò t 
nsdmpior T)orh-r-A. Sitedr 5^1* V^oì ctedtfin.dr 
Cdoirh£m a tdbdijt n^> 50 *ocf .dnoir- X)'-Aoncui$e^r te 
cteditindr Cdoirhgm cè suri r.di$edT) cttf tdft mo ctèib è. 
. . . Hf ^oncòò^dT) te n-^ cuitte-dt) *òe. 

Sottòd. — 1nmr "oom cèdttT) Cd ^5dC 1 n--d£dix) ^n fin reo. 

Cè b£U1$1T) cu A f^WgdT)? 

xXme. — 1r nidtt a cèite Sdò redtt •oorh-r'd, cè ir moice x>o mo 

•òedttbttiùditt. 
Sottòd. — t)puit ttu*o -dtt bit d^dc 1 scomne Sè-dmuir? 
xSme. — tti't don tt«T) ^sdm 1 n-A èoinne. Sortc^. — TH fè-A-o^ ^on ywo a ùu\\ 1 n-4 coinne. U4 re 
riùdc n^it -oò òigbe^n ^tt biù mr n^ re^cc bp^ttiircfb. 

^Sme. — tlfojt ùus mè srÌT) T>on fe^r nò t>o -aon fe^ eite 
acc C^oirhgm <A5«r m'<AÙ^ir asuv ttf ùiuor^X) T)on 1-3 4 
rfnce^jt r^n scrè mè. 

So\\ca. — 'JSe-d'ù ' 5M"ò 50 T>eirhm. Yìac rinn-ne azà as 
èir i £e byA\v'£>èAlAC c l tlu^ir 4 bè^r ctitwn cige opc, ir 
beas re^r6iT>e 4 bear ^5 T>ut c^f *oo ce^nn. 1r beas 
5t^*o ^ ùus rmre T>'èmne AWAth acz t>o mo mac. 

àne. — 1r m<Aic ir eot *oom rin. 

Sorc^. — tTle^r-Arm cu gujt ^r 5M"ò a pòr^r av\ re^r r^tt? 
((TZ6^&"ò rf ^ti picciuir ^ci A\y av\ mbòtro.) tlfott b' e<vò. 
(CaiceAT) ff ^n picciuir A\y av\ mbòtvo.) A^ur Fèi'ò- 
aseAm^it le cèite corh r^r^^i^it te ^on lÀt\AmAm eite 
Tat\ bp^r^rce. $t^c^r teir ax\ leASAr\ ^m^c Ab' fe^t 1 ! 1 
•òotn, -A5«r caicri*ò cur^ aw tiUT) cèxvon^ a -òèAWAm. 

&me. — O ^ac T>uit m mo cttoiT>e — ci 5^6 ce<vo-rhot:u£.<vò 
1 mo pe-AtT^itt 1 n-^s^ 1 "ò ^a noibre reo ! 

Se^mur. — tn^'r è rm -o'foc^t -oeiriT), ir teòtt "oorh-r^ è. 
tlf rmre av\ reatt a uèA-ò ne^rhùttòc-Aitte^c a\\ rhn^oi ^sur 
f £401 ne^rhùròcxMre^cc "oors^oitce 1 -oceanncA. 
(6ilti£e<vò rè te tnmce^cc.) 

Sottcuv — 1r b^e^s 1 ^*o *oo cuit) roc-At, x>À mbèA-ò c\All teò, 
a 5è^muir ttf ÌAirhin. 1r beAS eoUvp ^ci a^az-va a\ì 
bè^r^ìb ir ^F eAlA-òAm x\a mbAV\ ! X)À •oin^cc ixvo a 
rocta, ir S^orr^ t>6ib sèitte.<vò <<vgur a sce^nn-o^n^cc 
a leA&A-ò r^oi x\-a n-oeottAtb. Uiocf-ai-ò S^c m&\t te 

CA\\\-Oe. SU1T) r^tt ^1C A VAOAÌV- 

dme. — Suit) rTor, & ttlic tlf t^irhfn, tlf't >don f-Aiccfor A^Am 
ttoirh peA\y cneArtA t-Aroir. 

Sot^c^. — 'Se<\T) ! JZÀ av\ rcoittm va* Ia&'ou&a'ò ^noir- t)f 

pior A^Am sur m^r r 1 tt a bè^-ò. 
Ane. — tlf mire b^ òionn-cr i oeditt teir ax\ rcoitim •o'^r'owS^'ò- 

Asur F-A5CAF r^oi òiume-Ar ^ttoir f. 
Sottc^.— Uui^e n^c n-oe>dttn^ir mo corh^ittte r^ti scè-A-o x>ut 

Hor, Asur nfott gib^t) a teitèiT) T>e yAvlA. 
^ine. — 1r be<i5 ^n rh^it va?Ia nò cLAmp^. 10 

SèAmur- — v\n 4T>mui$itt 50 iu\t)4ir ^5 "oè-dn-Aiti -oe>AtimAT)A t 

<&me. — tìf -òe^ttn^r ^on T>e-AitmAT>. Acc 6 t^jttA viac t 
L&roiie&ÒC ^n $tòitt a bfor bjtfg t\a CAince, ir feAtttt tiom 
mo fjte^Ft^ a cujt 1 n-^ ttnge opc 50 cunn -A^ur 50 
eu\ttmatt- 

Sè^mur. — U-AbAijt "òom ^n rpe^St^ rm, te -oo toit-re. 

Sopc^. — 1^ fe^tttt -òuic cuimnius^T) ojtc r^n Amoir re^c-Ar 
Alti-Arii, a c^itfn X)Am, m-Ait ir VAO\y a focr^r tu at-, m£ 
te-An-Ann cu -oen eArurhtAcc. 

Aine. — tl? -ou^t -AtAtt -òom -ofomùine^T) nò eArurhtAcc 1 tì-a 
n-.Aic òirc fèm acz 

Sottc-A. — X)e& ! Ca bpor "ouic-re cèAtt-o ir T>u-At AtA^ n6 
mAtAtt "ouic? Cè mbèi*òte<A ^nocc, m-AttAC rmre? 1 t>o 
CAitfn -Aimrire nò 1 *oci$ nA mbocc, b'rèiTntt ! (Ui^e-AT) 
C-Aoimgin irceAC. Rite4T> Ame cuige as^V pòs-A'ò 
n' è.) 

-dme. — Sotur nA bftAite,Ar cu5x\m tu, a t>eAttbtiAt-Aitt 
cttoitfe 1 

Sottc-A. — Cè t)fuit Sfte fhc Ao-ò-AS-Am, a C-AOirhgm? 

CAOirhgin. — ttf't fi te te<Aòc. 

Sottc^. — Uuitte-At) T>en ciub-Aijtce -Anu^r ^T 1 a muttAc, b'rèix)itt. 
(te Aine.) UAft 1 teit -Annreo cus^m cur<A. (fiitti&e^vo 
Sè-Amur ^Stir LAbtttnge-A-ò ax\ t)eittc fe-Att te cèite. 
t)fox) e-Aro-AiT) .An-AtA -aji Sottc-A. Uèit>e-At> -An oeittc b-An 
Don CAOit) ctf *oen -AimAn.) Cuimmg . . . cuntmig, 
a c-Aitfn, -Att -An obAitt a t)f ottm-r^x te mo tmn 50 -ocf 
x\noir. A5 ob-Aitt -A^ur 45 ttop^t) . . . 50 minic 6 
*òut) 50 T>ut) 45 i-Attt^t) romnc . . . ttomnc eicinc 
m^ome a cutt te cèite *oo mo iuac . . . -Agur *otnc- 
re. Rinne mè rw wo ir of mè ... 1 n-^n' a 
•òèAncA. X)À ngtACC^ cttu^g rèm tiom, nf XyèAX) v& ottm 
beit '$a -Atcumge ojtc imte-Aòc -Att . . . -Att be-At^c 
"oo tex\t\A. Sm re-Att còitt tAegte-Arh-Ait n-AC bfuigiT) ctì a 
f^rtiS^'ò. . . . Cè'n -oftcèitte -ac-a ottc n-AC 
r\T>èAnAnn tr\A\\ a -òè-AnrA-ò c-Aitfn . . . -At* bit eite 
r-An bp-AttAirce. Uèi-ò -Anonn -Agur -Ab-Aitt teir 11 

Cdoirhgm. — X)e rèijt m^t 1 tuisim, za ojic Cdittirsmc Sè^muif 
a ■òiutcugxvò nò gLdCA'ò teir. (Sui-òe.d"ò axì rfi^ù^i|t 45 
axì mbòtfo.) 

Ame. — Ar* "oo fon-r^ tA]\ 5^6 èmne, a\i ron mo rhitdtt, 
^Sur *oeir fio ^r* mo fon rèm, 50 mb^x) ce^rc t)om 
5Lac<vò te n-A t-dittirsinc. TLa mo "òu-ats^r "O^oib-re 
otwi, A%ur ™o -òu^ts^r "oom Fèm. Cè aca rw ^ 
òòirhtionr^r mèl 

Cdoirhgin. — An -ou^ts^r if Soifte *oo -oo ò|toi*òe fèm. 

^me. — 'Sè -dn -ouAts^r e rw 5^n rs^l^rn^inc teac-rA 50 
•oeo. 

SorcA.- — An cur.A nò mire mai&irctte-Ar ^n cige reo? 

Ame. — Uur^ m-Ai£irctte;ar ^n ctge. tìlire m^igircttear ™° 
cotn^ ^sur m'-dn^m^ fèm ! 

Soiica. — ^01 coimiiice ttlACAt* na Ur6cAi|te 50 t^ib mè. 

>dme (te Cdoirngin). — ZyÀt v\ac mbfm 1 n-èmfe-dcc teac fèm, 
bfonn "oo picauiti a^ rioti-tonntt^'ò m mo èuirhne. 
t)fonn cu 50 rforr«i"òe m m'mcmn m^i"om ir cr^tnòn-A, 
*oe tò ir "o'oi-òce. Hfor tus mè si^x) ne-drhbuan x\a 
cotn^ T) , ^on fe^r. Acc tus^r 5M*ò uavaI tn^ti^m-A 
•òuic-re. X)À u^irteacc 1 ^n òcii-o, ir 5ite 1 mo òuirhne 
ùu. Ajt mo gtun-Aib 45 sLac.a'ò tìa com^ome beannuigte 
•òom nf rei"oir tiom s^n r^-Aome^-ò opc, ^sur nf fftim 
5ur pe-ACA-ò *oom è. tlf bAinre^tt -oo piccituti av wo 
òtnrhne 50 n-ite<Ann tìa pèirce r^n u^i£ ^r w' mcmn f. 
tTlo ftieasr^ *òuic-re, a ttlic ttf Làirhfn: f^-o ir ttèAV 
reatt -A5 r^r nò muitt t^rc timcedtt èipe-Ann, nf òuirFit) 
cu rimne ottm-r-A. 

C4oirh£m. — t)r«iL -ofre^cc -oo "òòt^m r^n brre^SM rw, a 

SèAmuir? 
Sè^mur. — tlf f eA-of-Ai-òe rr^S^ nfor ctunnne n& nfor "oftuSe 

A tAb-dljtC. 

Caoirhgm. — 'Pe^t 1 &z& lonn^c, m^ torh-dir mè 1 sce^r^ ttì. 
tlfott rh>dit tiom -Aon tui*o mf-t^itne-Am^c a tAtttug^*ò r^n 
ce^c f eo ^noèc. t^rP^im ottc m^tt fe^ x\gur m^t 1 
CAyAìT) imteacc tom-tiiittte^ò ! 

Sè^mur. — C<at> -oeir cu r^°i "00 -òeitibfMittÌ 12 

Cdonngin. — tlf'l an £>e<\n iu\ *\n re>dn rm toeo 4 6iuttredr i'O'W 
mo , 6ei|tbfitì|t dstif mife 6n id reo ! 

SèAmuf.— 1f sedndmdtt d5Uf ir mirnedrii-dit dn dbdipc dcd 
i' Ldi'òce dnnfin d5dc. *£&;gAim rl&n dsur bednndcc d5dc. 

(C|u\c.\i> An beifC fedtt Làrh te cèite te ^ine.) Ud 

dicmedt ojmìi 5ti|t òinne^r ^r *òuic dno6c, d Ane. tld 
C65 50 ito-ttiòf Ojtm è. 
dme. — Fv\oi òonntttce T)è ctì ! (ImcigedX) Sèdmur ^r ^ 11 

reomjtd. T)tmd*ò Cdoimgm dn -oottdr.) 
Sop&d (èittiged*ò ff <dsur f ^ cttdcd-ò te cednn reinse). — 
Cdb-Aijt dn tedbd o|\c fèin dnoir, a cditfn. . . . Seo 
1 At) oi*òce *òeitti*ò & 6o"otò6dr cu rdn cedc yeo. 
ttldroin dmdttdò . . . imceòcdiri -aiti-ac dn *oor^r fm 
. d^ur nio f edèc mdttdcc dnudr ^t 1 *o° cednn ! 
tmùtg tedc rem dr m'dràdttc ! (1mctged*ò Ame ircedc 1 
n-d reomttd.) 
Cdonfigm. — tlf mdic tiom dn rocdt crudi*ò a 6drd*ò tedc, a 
ttì&t&\\i 9 dcc if •oub-cttoròedc st^rmd dn rhdire *òuic dn 
ftdc ajza cutttd d5dc djt aw gcdiUn ?m ! tYldrom dnidttdc 
nnceòcdrò mire dmdc ax\ -oor^r f 11 ^ tèici. Asur cuift "oo 
f edcc mdttdcc otnn-rd, md'r bttedg tedc è ! (tmctged*ò 
Cdonfigm dtndc "oor^r n-d tdirhe *oeire.) 
Softcd. — tTlo rhdc fèin p.o . . • *oo mo rhdrtd'ò dnoir! 
(Att*ouiged*ò ff a *òd tdirh.) A ttldig*oedn t)ednnuigce 
. . . Cèdtro A tnnne mè o^c dtudtfi . . . su^ 
cuir cu ax\ mèro reo oyim. tìlo rhdc fèin *oo mo 
rstdrtugd-ò ... "oo mo rS^drtugdT) te x\-a 6dmc! 
(t)fo6 fl as nubdt 50 mdtt *oon "ootidr &Y tAO\t> x\a t^ntie 
•oeire.) An m^c a "o'ott mè a% mo t>rott^6 ! An mAC 
a -o'oit mè a% mo 6rottd6 1 An m^c a tAWAmj; a 
tìeAtA a? mo . . . at mo ctnrte^c^it) ! (Uuice^\*ò ff 
1 x\-a cn^\p a\\ axi ^"o^n. 1 sce^nn te^ù-nòimme 
ror5UnSe<vò fi a rmte. Dfo-ò ><Xine a? a corhx\i}\ -Asur 
x\bruigex\-ò ax\ rhicx\irt Asuy rsAX\xi\\A"ò uirti.) Ame 11f 
Tlux\irc ! . . . (5U\o*ò<\T) Aitie A\y C-doirhgm. Cu\\yeAt> 
axi beirc aca a\\ ax\ n'ricein 1 n-^\ rui6e f.) 
<5,me. ^fdn dnnpn turx\ 50 t)ruige^\*o b^\mne ce *òt. (1m- 
t\%eAXì rf- t)io*ò ^\n rh-dt-ditt dg cned-odc -dgur f so 
Vdnn td^. Cutmtigedi*ò Cdoirhgm a nèdT)dn te n-d 
ndipcfn p6cx\. Ud-gd-ò ^5ine teir d^n mt)>dinne ce.) 
^ine. — Ot b^don *oe reo, a mdtdir. (Otd6 ff ax\ txdinne.) 13 

Sorò^. — T)èAV\ipA\X) fin, a temb. tTUit *òom è, a $a\tcì 
cttoi*òe, ax\ vc\èAX> AX)uX)A\yc mè Ub. X)ax) fu-Ar-AC ^n 
c-re-An-beAn ae^V X)A'ò be.A5 te \\ax) mire, t>A n-im- 
teoò^rò rio-re u<Aim. 

><Sine. — CAitfi"ò cu a mnrwc *oom &x\ ^At a X>\ -as-ac teir ^n 
rtoinne<A*ò fin Ru^i|tc a tAX)A\vz ottm-r-A. 

SoftàA. — Za\\ -Annreo cus^rn, a temb. X)ax> ce-Attc a beit 
mnrce A^Am *òuic r^*o F-a-o ò. t)f mè 45 *out 1 n-^g-Ai'ò 
ax\ %^aì)a aca m b«r 5cttoi*òtib "ò-a cètte. X)\ov <A5 "out 
1 n--A$^iT) coLa T)è. tìf *oeittbfiur "Qo C-AOirhgin tur<A> 

nò ni mgeAn -oorh-r^ tu ipAr\ mA\y aca cu 1 n-.Aice 

tiom. 

>dme. — t)puit fior asac c&Atfo ca r^i*òce a^ac, a m^t-dir? 
Yìac -oeirbf iur "oo CAOirh$in rmre ! 

Sottè-A. — tlu-Aitt a pòr<A"ò -ACAijt CAOirh£m -A^ur mire bi reitm 
^i5e-r.An 1 sConntMe Sti^ig. t)i -o'^ù^tt -A^ur "oo 
rh-AC^itt 1 vì-a scorhnui-òe A\y av\ 5cè.A*o feitm eite *òumn. 
X)l\AX)Am ir fice ò f om C15 at\ tugn^r reo cu5-Ainn coai*ò 
T) 9 AtA\y. ir *oo m^ù^ir x)0 coir n-A r^WSe 45 1mr 
Sstte-AinAin. tli \\a\X) cuva acc crtf X)1\ax)a\v\ av\ cyÀt 

rm. 

^&ine. — Uuise a\\ fA5 mo rh-At>Aitt rmre 1 n-4 *0141*Ò? % 

SoròA. — Utt-Aùnòna sttème — *m cr^tnòn^ vul a\\ imtig *oo 
m-Aù-Airt — CAimc r* ^t 1 ctMittc òus^m. t)f CAOirhgm ctti mi 
nior r^e n-A tur^. Hu>Aitt a bi *oo rh-ACAiti a^ imteAèc 
bi ^n beittc ,A5-Aib-re 45 UAinc bt^t r^n bp-dirc m^t^ X)ax) 
"£r\AtAC tib. Rus CAOirhJm a\ì xìo LAirh >A5ur cu,ai*ò at\ 
beittc x\5Aib irce^c r^n ce.dc. T)'iA\y\\ tnè ^r "oo mÀtA\\y 
^n beirc ^5-Aib a f^5-Ait te cèite fAX) ir t)èAX) rire -A5 ^n 
bf^ittttse. . Asur "o'fis ri r^oi mo cutt-Am tur^. Xà 
X)a r\x)eAÙA\X) x>o rh^t>Aitt ^sur *o'-AtAi^ ^nonn 50 Citt 
&Ia\x) ru^itt ^n b-A-oòir a bi ,aca ^ti iom>Attc^ poicin t>Att 
>A5ur b^i*ò rè -An cttitìrt ^ca^ ^5 ce-Aòc a X)A\le *òòib. 
'Oiot^m.Att -An feitm 1 Sti^eAc. C>Ainice^m^|t -Annreo 50 
Conn-o^e ttluigeo. 

&me (te CAOirhgin). — tli -oeittbfiut 1 *òuic-re mè .Att òor <Afi bit. 

C-Aoimgm (50 stionn-o^^c). — t)ui*òeAC-Ar tr»ò|t te X)\a ! & 
m^t^ir, bruit ^on g<Aot 1-oitt &me ae^V mire? 

An ttl>At^itt (bio-ò r^ ^S imte^cc ^r ^ti creomtt^). — tli't .Aon 
g-Aot rot-A. 1pAEA\m mo be-Ann-Aòc 45-Aib ^noir? ^ p-Air^ 1 '- 
(Se^r-A'o CAOirhgm.) 14 diiie (ruitiLA-ò H ctipt^ coircèim tuvi-ò).- 
txfòtì ^s«r n^i|te otun. -0, 4 C^oufièin, ci C-A01 ìiSm. — t\S bfo-ò bttòn n^ niifte o^c, 4 Sr^ fi^in. 
Anoir bèi'ò cot^-ò S\\ n^tt^-ò -ÒS òèite -AS^mn, ^gur nf 
f5^f»fAmuiT) 6 n-4 c£ite 50 -oeo. (tMoT) r£ ^5 T>fuiiT)im 
te <5one nu^ift a teisce^jt ^nu^r -an bjw; 50 cotMnn.) (t)U^U.) BOSTON COLLEGE 
3 9031 032 38707 8